O nás

Pedagogicko-psychologická poradna v Praze 6 vznikla v roce 1976, kdy se z původně Krajské poradny hl. města Prahy ustanovily jednotlivé obvodní poradny (v Praze 1 až 10).

Během své existence vystřídala naše poradna 3 adresy. Původně jsme sídlili v ZŠ U Dělnického cvičiště ( nyní ZŠ J.A.Komenského), potom v areálu Arabská a nyní od roku 2004 v sídle Vokovická 32 /3. Jsme tak trochu součástí ( stavebně) ZŠ Vokovická, v našich prostorách byly v době velkého boomu žáků šatny.

O nás z hlediska našich profesionálních zájmů

Co u nás můžete dostat „navíc“ kromě řádné psychodiagnostiky?

Pokud se na nás obrátíte a společně zjistíme, že Váš problém či nesnáz je „širší“ a zasahuje i do oblasti vztahů nebo se odráží v nejrůznějších projevech tělesných a psychických, můžeme Vám nabídnout i psychoterapii. V těchto metodách jsme vyškoleni v akreditovaných pracovištích. Vzhledem k tomu, že nás celoživotní vzdělávání baví a výcviků a kurzů máme hodně, jsou u jednotlivých pracovníků uvedeny vždy jen ty nejdůležitější.

PhDr. Kateřina Fidrhelová

ředitelka, fidrhelova@ppp6.cz

 • Výcvik v hypnoterapii
 • Projektivní techniky v poradenské praxi
 • Metody práce s rodinami
 • Joga pro děti
 • Výcvik v gestalt terapii
 • Postgraduální výcvik v gestalt terapii
 • Výcvik v integrované supervizi
 • Výcvik práce s tělem – primitivní exprese
 • Funkční studium pro školský managment
 • Certifikátor primární prevence
 • Výcvik v mediaci
 • Výcvik v gestalt terapii pro děti a mládež

PaedDr. Alena Křepelová

zástupkyně ředitelky, psycholožka, krepelova@ppp6.cz

alena_krepelova

 • Výcvik v terapii rodinných systémů
 • Výcvik v systemické terapii
 • Supervize v terapii rodinných systémů
 • Projektivní techniky v poradenské praxi
 • Metody práce s rodinami
 • Klinická hypnóza
 • Komunikativní techniky a asertivita
 • Kurz psychosyntézy
 • DOV – kurz metody Scharinger

PhDr. Radmila Camrdová

speciální pedagožka, camrdova@ppp6.cz

 • Metoda Scharinger (DOV)
 • SUR (psychoterapeutický výcvik psychodynamicky orientovaný)
 • Výchovné poradenství
 • KUPOZ ( metoda, jak pracovat s pozorností dítěte)
 • Seminář Dyslexie
 • Stimulační program pro předškolní děti

Iva Červená

asistentka psychologů, cervena@ppp6.cz

Iva Červená

Mgr. Lenka Chmelařová

psycholožka a metodička prevence, chmelarova@ppp6.cz

 • Absolventka FF Univerzity v Olomouci
 • Vede dětské skupiny a skupiny pro středoškoláky
 • Pětiletý sebezkušenostní výcvik práce se třídou a růstovou skupinou

Mgr. Pavel Kšajt

kšajt@ppp6.cz

 • SUR (psychoterapeutický výcvik psychodynamicky orientovaný)
 • Skupinové formy práce s dětmi a mládeží
 • Relaxační metody pro děti
 • Sociální klima třídy
 • Metody a techniky práce s rodinami

PhDr. Ivana Kubešová

kubesova@ppp6.cz

Ivana Kubešová

 • SUR (psychoterapeutický výcvik psychodynamicky orientovaný)
 • Výcvik práce s tělem
 • Výcvik v Pesso terapii
 • Kurz tibetské léčebné relaxace KUM NYE
 • Feldenkreisova metoda práce s tělem
 • Výcvik v Rodinných konstelacích

Květa Malátová

asistentka psychologů a hospodářka, malatova@ppp6.cz

Květa

 • asistentka psychologů
 • hospodářka

Mgr. Anna Nováková

speciální pedagožka, novakova@ppp6.cz

 • Speciální pedagožka
 • Nápravy specifických poruch učení
 • Výchovné poradenství
 • Lektor činnostního učení v matematice
 • Kurz artefiletiky
 • kurz ROPRATEM  - program pro rozvoj pracovního tempa – pro děti od 9 let až po SŠ
 • Kurz pro rodiče s dětmi: PÍSMO, jako vědomá  STOPA POHYBU – cvičení a malování s prvky tchaj-ťi na rozvoj grafomotoriky
 • Kurzy Feuersteina zaměřené:  Instrument Od jednotky ke skupině – sčítání, rozlišování, dekódování a kódování, deduktivní myšlení (vytváření úsudku), deduktivní zdůvodňování, rozvoj matematických operací
 • Instrument Rozpoznání emocí – emoční reakce
 • Instrument Od empatie k činnosti – zvládání různých sociálních situací
 • Kurz KUPOZ na rozvoj pozornosti u dětí s ADHD – pro děti od 8 do 12 let
 • Kurz KUPREV – primárně preventivní párový program pro děti od 4 do 8 let – pro děti v nultých ročnících ZŠ, pro děti s odkladem, pro děti z národnostně smíšených manželství, pro děti s ADHD

PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, PhD

martanova@ppp6.cz

 • Kurz adiktologie
 • Kurz lektorů primární prevence
 • Výcvik v Gestalt  psychoterapii
 • Katedra pedagogiky – poradenská psychologie, asistentka – vyučující
 • Katedra adiktologie při lékařské fakultě UK

Mgr. Tereza Procházková

speciální pedagog, prochazkova@ppp6.cz

Tereza Procházková
 • absolventka magisterského studijního oboru Speciální pedagogika
 • státní závěrečná zkouška z logopedie
 • průběžná stáž u klinické logopedky PaedDr. Renaty Cikánové
 • školní speciální pedagog pro práci se žáky a studenty v projektu RAMPS VIP III
 • školní speciální pedagog pro práci s rodiči, pedagogickými pracovníky a s dalšími spolupracujícími
 • subjekty v projektu RAMPS VIP III
 • školní speciální pedagog v ZŠ Jana Wericha, Španielova, Praha
Absolvované semináře a kurzy:
 • Základní výcvikový kurz – první pomoc při šikanování I a II(lektor PaedDr. Michal Kolář)
 • Specifika vzdělávání žáků s lehkou mentální retardací, podpůrná vzdělávací opatření v ZŠ – tvorba a realizace IVP (PaedDr. Petr Petráš)
 • Orientační logopedické vyšetření I a II(lektor PhDr. Václava Tomická Ph.D.)
 • Podpora sociálně znevýhodněných žáků a žáků z ciziny ve škole (lektor Mgr. Pavla Jirásková)
 • Speciálně pedagogická reedukace (lektor Mgr. Jaromíra Brichtová)

Mgr. Jitka Pýchová

pychova@ppp6.cz

 • Psychologie a Speciální pedagogika, Pedagogická fakulta Univerzita Karlova
 • Kurz telefonické krizové intervence
 • Psychoterepeutický výcvik v Gestalt terapii
 • Výměnný program Sokrates, Fakultät für Rehabilitationswissenschaften, Universität Dortmund
 • Výcvik v gestalt terapii pro děti a mládež

Mgr. Mariana Synková

psycholožka, synkova@ppp6.cz

Mariana Synková

 • Kurzy k diagnostickým metodám (WISC III, IDS, SON-R, diagnostika ADHD, aj.)
 • Výcvik párové a rodinné psychoanalytické terapie (probíhá)
 • Motivační rozhovory
 • Kurz Nenásilné komunikace (CNVC International Intensive Training Program)

Mgr. Kateřina Švarcová

svarcova@ppp6.cz

kSvarcova

 • SUR pětiletý sebezkušenostní výcvik ve skupinové psychoterapii
 • Kurz krizové intervence a práce s tělem
 • Kurzy k projektivním psychologickým technikám

Markéta Žáková

asistentka psychologů, zakova@ppp6.cz

Markéta Žáková

 • Kurz Základy krizové intervence
 • Kurz Motivační rozhovory

PhDr. Irena Kitzberger Vlachynská

 • Výcvik v terapii rodinných systémů
 • Metody a techniky práce s rodinami
 • Dílčí oslabení výkonu
 • Eriksonovská hypnoterapie
 • Kineziologie- rozcvičky mozku
 • Projektivní techniky v poradenské praxi
 • Relaxační techniky pro děti
 • Metoda KUPOZ, KUPREV
 • Náprava grafomotorických obtíží u dětí za využití arteterapeutických a relaxačních prvků
 • Metoda Scharingerové a Sherborne
 • Využití Pessoterapie

Poděkování

Děkujeme našim kolegyním, které jsou aktuálně na mateřské dovolené.

PhDr. Eliška Kobzová

eKulhankova

 • Aktuálně na mateřské dovolené
 • Systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt psychoterapii (od r. 2011 dosud)
 • Diagnostika poruch autistického spektra (IPPP, lektorka PhDr. Dana Krejčířová)
 • Vývojová diagnostika dětí s kombinovaným postižením (IPPP, PhDr. Dana Krejčířová)
 • CARS – Škála dětského autistického chování (APLA, PhDr. Thorová, PhD.)
 • Kurzy k diagnostickým metodám (SON-R, diagnostika ADHD, IDS, aj.)
 • Sandplaying I. a II.  (IVGT, Praha, 2014 a 2015)
 • Motivační rozhovory I. (PhDr. Soukup, NÚV, 2014)
 • Psychické trauma (MUDr. Pöthe, 2014)

Kateřina Spěváková

 • V současné době na mateřské dovolené
 • Kurz lektorů primární prevence
 • Výcvik v metodách zážitkové pedagogiky – lektor kurzů zážitkové pedagogiky
 • Lektor v práci s dětmi z dětských domovů
 • Výcvik v integrované psychoterapii ( probíhá )

Anna Štindlová

aChladova

 • (v současné době na mateřské dovolené)
 • Semestrální studium psychologie ve V.Británii (Erasmus)
 • Výcvik v integrativní gestalt terapii (ukončení 2013)
 • Kurz prevence a adiktologie
 • Seminář prevence školního násilí a šikany
 • Kurz her s psychologickým obsahem
 • Kurz relaxačních technik
 • Workshop Základy psychosomatiky
 • Rorschachova metoda – základní kurz, použití u dětí
 • Účast na odborných akcích s tematikou rodinné terapie

Veronika Štěrbová

Veronika

 • (V současné době na mateřské dovolené)
 • asistentka psychologů

Děkujeme také za spolupráci našim dlouholetým kolegyním Haně Hanusové a Marii Kopové, které odešly do důchodu.