O nás

Pedagogicko-psychologická poradna v Praze 6 vznikla v roce 1976, kdy se z původně Krajské poradny hl. města Prahy ustanovily jednotlivé obvodní poradny (v Praze 1 až 10).

Během své existence vystřídala naše poradna 3 adresy. Původně jsme sídlili v ZŠ U Dělnického cvičiště (nyní ZŠ J.A.Komenského), potom v areálu Arabská a nyní od roku 2004 v sídle Vokovická 32 /3. Jsme tak trochu součástí (stavebně) ZŠ Vokovická, v našich prostorách byly v době velkého boomu žáků šatny.

.

PhDr. Kateřina Fidrhelová

ředitelka, psycholožka, fidrhelova@ppp6.cz

 • Výcvik v hypnoterapii
 • Projektivní techniky v poradenské praxi
 • Metody práce s rodinami
 • Jóga pro děti
 • Výcvik v Gestalt terapii
 • Postgraduální výcvik v gestalt terapii
 • Výcvik v integrované supervizi
 • Výcvik práce s tělem – primitivní exprese
 • Funkční studium pro školský managment
 • Certifikátor primární prevence
 • Výcvik v mediaci
 • Výcvik v Gestalt terapii pro děti a mládež

PaedDr. Alena Křepelová

zástupkyně ředitelky, psycholožka, krepelova@ppp6.cz

alena_krepelova

 • Výcvik v terapii rodinných systémů
 • Výcvik v systemické terapii
 • Supervize v terapii rodinných systémů
 • Projektivní techniky v poradenské praxi
 • Metody práce s rodinami
 • Klinická hypnóza
 • Komunikativní techniky a asertivita
 • Kurz psychosyntézy
 • DOV – kurz metody Scharinger

Iva Červená

asistentka psychologů, cervena@ppp6.cz

Iva Červená

Mgr. Pavel Kšajt

psycholog, ksajt@ppp6.cz

 • Psychologie a speciální pedagogika (etopedie, logopedie, psychopedie) Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
 • SUR (psychoterapeutický výcvik psychodynamicky orientovaný)
 • Skupinové formy práce s dětmi a mládeží
 • Relaxační metody pro děti
 • Sociální klima třídy
 • Metody a techniky práce s rodinami
 • Diagnostika specifických matematických schopností a specifických poruch učení v matematice
 • Člen Komise pro sociálně-právní ochranu dětí při MČ Praha 6

PhDr. Ivana Kubešová

psycholožka, kubesova@ppp6.cz

 • SUR (psychoterapeutický výcvik psychodynamicky orientovaný)
 • Výcvik práce s tělem
 • Výcvik v Pesso terapii
 • Kurz tibetské léčebné relaxace KUM NYE
 • Feldenkreisova metoda práce s tělem
 • Výcvik v Rodinných konstelacích

Mgr. Anna Nováková

speciální pedagožka, novakova@ppp6.cz

 • Speciální pedagožka
 • Nápravy specifických poruch učení
 • Výchovné poradenství
 • Lektor činnostního učení v matematice
 • Kurz artefiletiky
 • Kurz ROPRATEM – program pro rozvoj pracovního tempa – pro děti od 9 let až po SŠ
 • Kurz pro rodiče s dětmi: PÍSMO, jako vědomá  STOPA POHYBU – cvičení a malování s prvky tchaj-ťi na rozvoj grafomotoriky
 • Kurzy Feuersteina zaměřené:  Instrument Od jednotky ke skupině – sčítání, rozlišování, dekódování a kódování, deduktivní myšlení (vytváření úsudku), deduktivní zdůvodňování, rozvoj matematických operací
 • Instrument Rozpoznání emocí – emoční reakce
 • Instrument Od empatie k činnosti – zvládání různých sociálních situací
 • Kurz KUPOZ na rozvoj pozornosti u dětí s ADHD – pro děti od 8 do 12 let
 • Kurz KUPREV – primárně preventivní párový program pro děti od 4 do 8 let – pro děti v nultých ročnících ZŠ, pro děti s odkladem, pro děti z národnostně smíšených manželství, pro děti s ADHD
 • Percepční a motorická oslabení ve školní praxi – nápravná cvičení
 • MAXÍK – stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou

PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, PhD.

psycholožka, martanova@ppp6.cz

 • Absolventka učitelství pro střední školy na UJEP Ústí na Labem
 • Absolventka psychologie a speciální pedagogiky na Pedf UK v Praze
 • Výcvik v Gestalt psychoterapii
 • Supervizorka v oblasti školství a psychoterapie
 • Kurz adiktologie, Kurz lektorů primární prevence
 • Dlouhodobě vzdělává výchovné poradce a školní metodiky prevence ve specializačním studiu
 • Odborná asistentka na Katedra psychologie Pedf UK v Praze, vyučuje, věnuje se výzkumné činnosti
 • Odborná asistentka na Klinice adiktologie 1.LF UK v Praze, vyučuje, věnuje se výzkumné činnosti
 • Publikační činnost výběrově:
  • Užití prvků Gestalt terapie v pedagogicko – psychologickém poradenství I.- III. Zpravodaj. Pedagogicko – psychologické poradenství č. 46, 48 ,49. IPPP ČR, Praha 2006–2007.
  • Pavlas Martanová, V. (2012). Dětská skupina – zrcadlo reality. Jak se před něj postavit? Jak do něj pohlížet? In Pacnerová, H.; Zelenda Kupcová, A. Vybraná témata vychovatelské praxe. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga.
  • Širůčková. Miovský, Skácelová. (2012). Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga. (1 kapitola)
  • Pavlas Martanová, V. Development of the Standards and the Certification Process in Primary Prevention – An Evaluation Study. Adiktologie 3/2012.
  • Role učitele ve vedení třídy. In: Učební texty ke specializačnímu studiu pro školní metodiky prevence. Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1.LF UK, Praha 2007.
  • Valentová, L. et.kol. (2013) Pedagogicko – psychologické poradenství II. Praha: Pedf UK. (2 kapitoly: Primární prevence rizikového chování v podmínkách školy; školní třída).
  • PAVLAS MARTANOVÁ, Veronika. Evaluace dlouhodobého programu indikované prevence v pedagogicko – psychologické poradně. Adiktologie. 2014, roč. 2014, č. 1.
  • PAVLAS MARTANOVÁ, Veronika. Výchovní poradci a jejich situace ve Středočeském kraji. Učitelské noviny. 2014, roč. 2014, č. 31.
  • PAVLAS MARTANOVÁ, Veronika. Pracujeme se školákem s ADHD v mladším školním věku: Sociální kompetence. Praha: Raabe, 2014.
  • PAVLAS MARTANOVÁ, Veronika. Selektivní a indikovaná prevence. In Klinická adiktologie. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4331-8.
  • PAVLAS MARTANOVÁ, Veronika. Jak můžeme ovlivnit vztah dítěte se specifickou poruchou chování ke škole. Integrace a inkluze ve školní praxi. 2016, roč. III, č. 9.
  • Miovský M., Gabrhelík R., Charvát M., Šťastná L., Jurystová L., Pavlas Martanová V., Kvalita a efektivita v prevenci rizikového chování dětí a dospívajících. Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, 2015, 167 s., ISBN 978-80-7422-395-2.

Mgr. Jitka Pýchová

psycholožka pychova@ppp6.cz

 • Psychologie a Speciální pedagogika, Pedagogická fakulta Univerzita Karlova
 • Kurz telefonické krizové intervence
 • Psychoterepeutický výcvik v Gestalt terapii
 • Výměnný program Sokrates, Fakultät für Rehabilitationswissenschaften, Universität Dortmund
 • Výcvik v Gestalt terapii pro děti a mládež

Mgr. Kristýna Růžičková

speciální pedagožka, ruzickova@ppp6.cz

 • Speciální pedagogika, Pedagogická fakulta Univerzita Karlova
 • Kurz grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku
 • Diagnostika školní zralosti

Mgr. Mariana Synková

psycholožka, synkova@ppp6.cz

Mariana Synková

 • Kurzy k diagnostickým metodám (WISC III, IDS, SON-R, diagnostika ADHD, aj.)
 • Výcvik párové a rodinné psychoanalytické terapie (probíhá)
 • Motivační rozhovory
 • Kurz Nenásilné komunikace (CNVC International Intensive Training Program)

Mgr. Kateřina Švarcová

psycholožka, svarcova@ppp6.cz

kSvarcova

 • SUR pětiletý sebezkušenostní výcvik ve skupinové psychoterapii
 • Kurz krizové intervence a práce s tělem
 • Kurzy k projektivním psychologickým technikám

Mgr. Markéta Žáková

asistentka psychologů a hospodářka, zakova@ppp6.cz

Markéta Žáková

 • Kurz Základy krizové intervence
 • Kurz Motivační rozhovory

PhDr. Irena Kitzberger Vlachynská

psycholožka, vlachynska@ppp6.cz

 • Výcvik v terapii rodinných systémů
 • Metody a techniky práce s rodinami
 • Dílčí oslabení výkonu
 • Eriksonovská hypnoterapie
 • Kineziologie – rozcvičky mozku
 • Projektivní techniky v poradenské praxi
 • Relaxační techniky pro děti
 • Metoda KUPOZ, KUPREV
 • Náprava grafomotorických obtíží u dětí za využití arteterapeutických a relaxačních prvků
 • Metoda Scharingerové a Sherborne
 • Využití Pessoterapie

Mgr. Adéla Kubíková

psycholožka, kubikova@ppp6.cz

Adela Kubikova

 • Psychologie na Pedf UK v Praze
 • Kurz Komplexní krizová intervence
 • Výcvik Terapeutická práce s dotekem
 • Výcvik Deep Draining
 • Kurz Reichovy charakterové typy
 • Kurz Autogenní trénink
 • Kurz Focusing
 • Kurz Pohybová terapie a Gestalt terapie
 • Výcvik v Integrativní psychoterapii zaměřené na tělo (probíhá)
 • Kurz FIE I (probíhá)

Bc. Ondřej Mýtina

metodik prevence, mytina@ppp6.cz

Ondrej Mytina

 • Univerzita Karlova v Praze: Psychologie a speciální pedagogika
 • Psychodynamický psychoterapeutický výcvik v komunitně-skupinové psychoterapii

Poděkování

Děkujeme našim kolegyním, které jsou aktuálně na mateřské dovolené.

Mgr. Lenka Chmelařová

 • V současné době na mateřské dovolené
 • Absolventka FF Univerzity v Olomouci
 • Vede dětské skupiny a skupiny pro středoškoláky
 • Pětiletý sebezkušenostní výcvik práce se třídou a růstovou skupinou KVP
 • Kurz krizové intervence
 • Kurz Motivační rozhovory

PhDr. Eliška Kobzová

eKulhankova

 • V současné době na mateřské dovolené
 • Systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt psychoterapii (od r. 2011 dosud)
 • Diagnostika poruch autistického spektra (IPPP, lektorka PhDr. Dana Krejčířová)
 • Vývojová diagnostika dětí s kombinovaným postižením (IPPP, PhDr. Dana Krejčířová)
 • CARS – Škála dětského autistického chování (APLA, PhDr. Thorová, PhD.)
 • Kurzy k diagnostickým metodám (SON-R, diagnostika ADHD, IDS, aj.)
 • Sandplaying I. a II.  (IVGT, Praha, 2014 a 2015)
 • Motivační rozhovory I. (PhDr. Soukup, NÚV, 2014)
 • Psychické trauma (MUDr. Pöthe, 2014)

Mgr. Kateřina Spěváková

 • V současné době na mateřské dovolené
 • Kurz lektorů primární prevence
 • Výcvik v metodách zážitkové pedagogiky – lektor kurzů zážitkové pedagogiky
 • Lektor v práci s dětmi z dětských domovů
 • Výcvik v integrované psychoterapii (probíhá )

Děkujeme také za spolupráci našim dlouholetým kolegyním Květě Malátové, Haně Hanusové, Marii Kopové a Radce Camrdové, které odešly do důchodu.