O nás

Pedagogicko-psychologická poradna v Praze 6 vznikla v roce 1976, kdy se z původně Krajské poradny hl. města Prahy ustanovily jednotlivé obvodní poradny (v Praze 1 až 10).

Během své existence vystřídala naše poradna 3 adresy. Původně jsme sídlili v ZŠ U Dělnického cvičiště (nyní ZŠ J.A.Komenského), potom v areálu Arabská a nyní od roku 2004 v sídle Vokovická 32 /3. Jsme tak trochu součástí (stavebně) ZŠ Vokovická, v našich prostorách byly v době velkého boomu žáků šatny.

O nás z hlediska našich profesionálních zájmů

Co u nás můžete dostat „navíc“ kromě řádné psychodiagnostiky?

Pokud se na nás obrátíte a společně zjistíme, že Váš problém či nesnáz je „širší“ a zasahuje i do oblasti vztahů nebo se odráží v nejrůznějších projevech tělesných a psychických, můžeme Vám nabídnout i psychoterapii. V těchto metodách jsme vyškoleni v akreditovaných pracovištích. Vzhledem k tomu, že nás celoživotní vzdělávání baví a výcviků a kurzů máme hodně, jsou u jednotlivých pracovníků uvedeny vždy jen ty nejdůležitější.

PhDr. Kateřina Fidrhelová

ředitelka, fidrhelova@ppp6.cz

 • Výcvik v hypnoterapii
 • Projektivní techniky v poradenské praxi
 • Metody práce s rodinami
 • Jóga pro děti
 • Výcvik v Gestalt terapii
 • Postgraduální výcvik v gestalt terapii
 • Výcvik v integrované supervizi
 • Výcvik práce s tělem – primitivní exprese
 • Funkční studium pro školský managment
 • Certifikátor primární prevence
 • Výcvik v mediaci
 • Výcvik v Gestalt terapii pro děti a mládež

PaedDr. Alena Křepelová

zástupkyně ředitelky, psycholožka, krepelova@ppp6.cz

alena_krepelova

 • Výcvik v terapii rodinných systémů
 • Výcvik v systemické terapii
 • Supervize v terapii rodinných systémů
 • Projektivní techniky v poradenské praxi
 • Metody práce s rodinami
 • Klinická hypnóza
 • Komunikativní techniky a asertivita
 • Kurz psychosyntézy
 • DOV – kurz metody Scharinger

Iva Červená

asistentka psychologů, cervena@ppp6.cz

Iva Červená

Mgr. Pavel Kšajt

psycholog, ksajt@ppp6.cz

 • Psychologie a speciální pedagogika (etopedie, logopedie, psychopedie) Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
 • SUR (psychoterapeutický výcvik psychodynamicky orientovaný)
 • Skupinové formy práce s dětmi a mládeží
 • Relaxační metody pro děti
 • Sociální klima třídy
 • Metody a techniky práce s rodinami
 • Diagnostika specifických matematických schopností a specifických poruch učení v matematice
 • Člen Komise pro sociálně-právní ochranu dětí při MČ Praha 6

PhDr. Ivana Kubešová

psycholožka, kubesova@ppp6.cz

 • SUR (psychoterapeutický výcvik psychodynamicky orientovaný)
 • Výcvik práce s tělem
 • Výcvik v Pesso terapii
 • Kurz tibetské léčebné relaxace KUM NYE
 • Feldenkreisova metoda práce s tělem
 • Výcvik v Rodinných konstelacích

Květa Malátová

asistentka psychologů a hospodářka, malatova@ppp6.cz

Květa

Mgr. Anna Nováková

speciální pedagožka, novakova@ppp6.cz

 • Speciální pedagožka
 • Nápravy specifických poruch učení
 • Výchovné poradenství
 • Lektor činnostního učení v matematice
 • Kurz artefiletiky
 • Kurz ROPRATEM – program pro rozvoj pracovního tempa – pro děti od 9 let až po SŠ
 • Kurz pro rodiče s dětmi: PÍSMO, jako vědomá  STOPA POHYBU – cvičení a malování s prvky tchaj-ťi na rozvoj grafomotoriky
 • Kurzy Feuersteina zaměřené:  Instrument Od jednotky ke skupině – sčítání, rozlišování, dekódování a kódování, deduktivní myšlení (vytváření úsudku), deduktivní zdůvodňování, rozvoj matematických operací
 • Instrument Rozpoznání emocí – emoční reakce
 • Instrument Od empatie k činnosti – zvládání různých sociálních situací
 • Kurz KUPOZ na rozvoj pozornosti u dětí s ADHD – pro děti od 8 do 12 let
 • Kurz KUPREV – primárně preventivní párový program pro děti od 4 do 8 let – pro děti v nultých ročnících ZŠ, pro děti s odkladem, pro děti z národnostně smíšených manželství, pro děti s ADHD
 • Percepční a motorická oslabení ve školní praxi – nápravná cvičení
 • MAXÍK – stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou

PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, PhD.

psycholožka, martanova@ppp6.cz

 • Absolventka učitelství pro střední školy na UJEP Ústí na Labem
 • Absolventka psychologie a speciální pedagogiky na Pedf UK v Praze
 • Výcvik v Gestalt psychoterapii
 • Supervizorka v oblasti školství a psychoterapie
 • Kurz adiktologie, Kurz lektorů primární prevence
 • Dlouhodobě vzdělává výchovné poradce a školní metodiky prevence ve specializačním studiu
 • Odborná asistentka na Katedra psychologie Pedf UK v Praze, vyučuje, věnuje se výzkumné činnosti
 • Odborná asistentka na Klinice adiktologie 1.LF UK v Praze, vyučuje, věnuje se výzkumné činnosti
 • Publikační činnost výběrově:
  • Užití prvků Gestalt terapie v pedagogicko – psychologickém poradenství I.- III. Zpravodaj. Pedagogicko – psychologické poradenství č. 46, 48 ,49. IPPP ČR, Praha 2006–2007.
  • Pavlas Martanová, V. (2012). Dětská skupina – zrcadlo reality. Jak se před něj postavit? Jak do něj pohlížet? In Pacnerová, H.; Zelenda Kupcová, A. Vybraná témata vychovatelské praxe. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga.
  • Širůčková. Miovský, Skácelová. (2012). Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga. (1 kapitola)
  • Pavlas Martanová, V. Development of the Standards and the Certification Process in Primary Prevention – An Evaluation Study. Adiktologie 3/2012.
  • Role učitele ve vedení třídy. In: Učební texty ke specializačnímu studiu pro školní metodiky prevence. Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1.LF UK, Praha 2007.
  • Valentová, L. et.kol. (2013) Pedagogicko – psychologické poradenství II. Praha: Pedf UK. (2 kapitoly: Primární prevence rizikového chování v podmínkách školy; školní třída).
  • PAVLAS MARTANOVÁ, Veronika. Evaluace dlouhodobého programu indikované prevence v pedagogicko – psychologické poradně. Adiktologie. 2014, roč. 2014, č. 1.
  • PAVLAS MARTANOVÁ, Veronika. Výchovní poradci a jejich situace ve Středočeském kraji. Učitelské noviny. 2014, roč. 2014, č. 31.
  • PAVLAS MARTANOVÁ, Veronika. Pracujeme se školákem s ADHD v mladším školním věku: Sociální kompetence. Praha: Raabe, 2014.
  • PAVLAS MARTANOVÁ, Veronika. Selektivní a indikovaná prevence. In Klinická adiktologie. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4331-8.
  • PAVLAS MARTANOVÁ, Veronika. Jak můžeme ovlivnit vztah dítěte se specifickou poruchou chování ke škole. Integrace a inkluze ve školní praxi. 2016, roč. III, č. 9.
  • Miovský M., Gabrhelík R., Charvát M., Šťastná L., Jurystová L., Pavlas Martanová V., Kvalita a efektivita v prevenci rizikového chování dětí a dospívajících. Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, 2015, 167 s., ISBN 978-80-7422-395-2.

  Mgr. Tereza Procházková

  speciální pedagog, prochazkova@ppp6.cz

  Tereza Procházková

  • Absolventka magisterského studijního oboru Speciální pedagogika
  • Státní závěrečná zkouška z logopedie
  • Průběžná stáž u klinické logopedky PaedDr. Renaty Cikánové
  • Školní speciální pedagog pro práci se žáky a studenty v projektu RAMPS VIP III
  • Školní speciální pedagog pro práci s rodiči, pedagogickými pracovníky a s dalšími spolupracujícími
  • Subjekty v projektu RAMPS VIP III
  • Školní speciální pedagog v ZŠ Jana Wericha, Španielova, Praha

  Absolvované semináře a kurzy:

  • Základní výcvikový kurz – první pomoc při šikanování I a II(lektor PaedDr. Michal Kolář)
  • Specifika vzdělávání žáků s lehkou mentální retardací, podpůrná vzdělávací opatření v ZŠ – tvorba a realizace IVP (PaedDr. Petr Petráš)
  • Orientační logopedické vyšetření I a II(lektor PhDr. Václava Tomická Ph.D.)
  • Podpora sociálně znevýhodněných žáků a žáků z ciziny ve škole (lektor Mgr. Pavla Jirásková)
  • Speciálně pedagogická reedukace (lektor Mgr. Jaromíra Brichtová)

  Mgr. Jitka Pýchová

  psycholožka pychova@ppp6.cz

  • Psychologie a Speciální pedagogika, Pedagogická fakulta Univerzita Karlova
  • Kurz telefonické krizové intervence
  • Psychoterepeutický výcvik v Gestalt terapii
  • Výměnný program Sokrates, Fakultät für Rehabilitationswissenschaften, Universität Dortmund
  • Výcvik v Gestalt terapii pro děti a mládež

  Mgr. Mariana Synková

  psycholožka, synkova@ppp6.cz

  Mariana Synková

  • Kurzy k diagnostickým metodám (WISC III, IDS, SON-R, diagnostika ADHD, aj.)
  • Výcvik párové a rodinné psychoanalytické terapie (probíhá)
  • Motivační rozhovory
  • Kurz Nenásilné komunikace (CNVC International Intensive Training Program)

  Mgr. Kateřina Švarcová

  psycholožka, svarcova@ppp6.cz

  kSvarcova

  • SUR pětiletý sebezkušenostní výcvik ve skupinové psychoterapii
  • Kurz krizové intervence a práce s tělem
  • Kurzy k projektivním psychologickým technikám

  Markéta Žáková

  asistentka psychologů, zakova@ppp6.cz

  Markéta Žáková

  • Kurz Základy krizové intervence
  • Kurz Motivační rozhovory

  PhDr. Irena Kitzberger Vlachynská

  psycholožka, vlachynska@ppp6.cz

  • Výcvik v terapii rodinných systémů
  • Metody a techniky práce s rodinami
  • Dílčí oslabení výkonu
  • Eriksonovská hypnoterapie
  • Kineziologie – rozcvičky mozku
  • Projektivní techniky v poradenské praxi
  • Relaxační techniky pro děti
  • Metoda KUPOZ, KUPREV
  • Náprava grafomotorických obtíží u dětí za využití arteterapeutických a relaxačních prvků
  • Metoda Scharingerové a Sherborne
  • Využití Pessoterapie

  Bc. Adéla Kubíková

  psycholožka, kubikova@ppp6.cz

  Adela Kubikova

  • Studentka psychologie na Pedf UK v Praze
  • Kurz Komplexní krizová intervence
  • Výcvik Terapeutická práce s dotekem
  • Výcvik Deep Draining
  • Kurz Reichovy charakterové typy
  • Kurz Autogenní trénink
  • Kurz Focusing
  • Kurz Pohybová terapie a Gestalt terapie
  • Výcvik v Integrativní psychoterapii zaměřené na tělo (probíhá)
  • Kurz FIE I (probíhá)

  Bc. Ondřej Mýtina

  metodik prevence, mytina@ppp6.cz

  Ondrej Mytina

  • Univerzita Karlova v Praze: Psychologie a speciální pedagogika
  • Psychodynamický psychoterapeutický výcvik v komunitně-skupinové psychoterapii

  Poděkování

  Děkujeme našim kolegyním, které jsou aktuálně na mateřské dovolené.

  Mgr. Lenka Chmelařová

  • V současné době na mateřské dovolené
  • Absolventka FF Univerzity v Olomouci
  • Vede dětské skupiny a skupiny pro středoškoláky
  • Pětiletý sebezkušenostní výcvik práce se třídou a růstovou skupinou KVP
  • Kurz krizové intervence
  • Kurz Motivační rozhovory

  PhDr. Eliška Kobzová

  eKulhankova

  • V současné době na mateřské dovolené
  • Systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt psychoterapii (od r. 2011 dosud)
  • Diagnostika poruch autistického spektra (IPPP, lektorka PhDr. Dana Krejčířová)
  • Vývojová diagnostika dětí s kombinovaným postižením (IPPP, PhDr. Dana Krejčířová)
  • CARS – Škála dětského autistického chování (APLA, PhDr. Thorová, PhD.)
  • Kurzy k diagnostickým metodám (SON-R, diagnostika ADHD, IDS, aj.)
  • Sandplaying I. a II.  (IVGT, Praha, 2014 a 2015)
  • Motivační rozhovory I. (PhDr. Soukup, NÚV, 2014)
  • Psychické trauma (MUDr. Pöthe, 2014)

  Kateřina Spěváková

  • V současné době na mateřské dovolené
  • Kurz lektorů primární prevence
  • Výcvik v metodách zážitkové pedagogiky – lektor kurzů zážitkové pedagogiky
  • Lektor v práci s dětmi z dětských domovů
  • Výcvik v integrované psychoterapii (probíhá )

  Anna Štindlová

  aChladova

  • V současné době na mateřské dovolené
  • Semestrální studium psychologie ve V. Británii (Erasmus)
  • Výcvik v integrativní gestalt terapii (ukončení 2013)
  • Kurz prevence a adiktologie
  • Seminář prevence školního násilí a šikany
  • Kurz her s psychologickým obsahem
  • Kurz relaxačních technik
  • Workshop Základy psychosomatiky
  • Rorschachova metoda – základní kurz, použití u dětí
  • Účast na odborných akcích s tematikou rodinné terapie

  Veronika Štěrbová

  Veronika

  • V současné době na mateřské dovolené
  • Asistentka psychologů

  Děkujeme také za spolupráci našim dlouholetým kolegyním Haně Hanusové, Marii Kopové a Radce Camrdové, které odešly do důchodu.