VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 – 2014

25. 5. 2015

Zpráva ke stažení zde.

 • služby klientům

Počty klientů viz Výkaz o pedagogicko-psychologické poradně k 30.9.2014   Z 23-01

Nejdůležitější údaj – tab. III. Činnost pedagogicko-psychologické poradny ve školním roce 2013/2014

Individuální činnosti s klientem :

komplexní vyšetření                               2079 klientů

ostatní indiv.péče                                   4436 klientů

počet návštěv                                          6515  klientů

Nejčastější typy problémů řešených v PPP v Praze 6 jsou zhruba stále stejné.Přibývá případů, kdy se na PPP obrací OSPOD se žádostí o součinnost při řešení závažných výchovných a rodinných problémů ( ve spojitosti s péčí o děti po rozvodu).Také se na nás rodiče stále častěji obracejí s psychosomatickými problémy svých dětí. Přibývá i klientů s PAS ( poruchy autistického spektra)

1. Výukové problémy :

a) klient s poruchou učení -  kromě diagnózy nabídneme nápravu od speciální pedagožky  v PPP ,ev. nápravu v kmenové škole ( na  školách v obvodu Prahy 6 jsou vyškolení učitelé či speciální pedagogové, kteří se nápravou SPU zabývají). Klient je samozřejmě pravidelně konzultován při návštěvě školy , má-li IVP ( individuální vzdělávací plán), je tento v intervalu půl roku s třídním učitelem , ev. ostatními učiteli kontrolován. Vzhledem k povaze SPU ( zejména její dlouhodobosti) je klient zván ke kontrolním vyšetřením. Dětí s SPU neubývá, přibývá dětí s poruchami řeči , které se do SPU často promítají.

b) klient, který školsky neprospívá – z různých příčin . Nejčastěji jde o kombinaci poruchy učení a slabšího nadání. V těchto případech je velmi důležitá spolupráce školy, poradny a rodiny. Je třeba rodiče podpořit v jejich úsilí a zejména trpělivosti, neboť tato kombinace obtíží je z hlediska školské úspěšnosti méně příznivá. Dítě  by mělo docházet ve své kmenové škole do kroužku ( většinou nazývaného „dysklub“), kde se speciální pedagog či vyškolený učitel těmto dětem pravidelně věnuje ( většinou 1x týdně). Rodiče by s dítětem měli trénovat i doma ( a konzultovat to pak v PPP buď u speciální pedagožky či psychologa). Těmto dětem lze také nabídnout IVP, neboť jeho vzdělávací potřeby jsou náročnější a individuální přístup je základní podmínkou jejich úspěšnosti. Rodičům  můžeme nabídnout ev. i zařazení jejich dítěte do  Základní školy pro děti s poruchami učení U Boroviček 1 ( od 6.tř.)

ZŠ Vokovická ( dříve praktická) se etablovala jako škola s programem základní i praktické školy.Osvědčenou třídou při ZŠ Vokovická se stal přípravný ročník. Zde, v prostředí s menším počtem dětí a větší možností individuálního přístupu, se může ev. handicap dětí např. problémy s adaptací , nesoustředěnost , celková nezralost,ale i sociální znevýhodnění vyrovnat. V této škole nyní fungují i třídy s programem ZŠ i LMP. Školní psycholožka dochází na pravidelnou kontrolu a konzultace .

V této škole byla školní psycholožka přítomna  2x na  případové konferenci o žákovi, jehož zákonní zástupci nebyli spokojeni s prací školy. Šlo o složitý případ , na který vždy dojížděla sociální pracovnice z místa trvalého bydliště ( Velké Meziříčí), byla přítomna i ředitelka školy,  kam žák docházel v minulosti. Přes konkrétní opatření ze strany třídní učitelky , ředitelky školy i  školní psycholožky se situace dítěte nezlepšila , měl velké absence a nakonec školu opustil.

c)neprospěch z důvodu mimointelektových- klient i přes dobrou kapacitu rozumových  schopností neodvádí ve škole výkon odpovídající těmto jeho schopnostem. Příčiny bývají většinou v osobnostní struktuře klienta, např.v jeho nižších motivačně – volních vlastnostech. Náprava obtíží je závislá mimo jiné i na tom, jak dlouho tento stav trvá, jaké je rodinné prostředí žáka, jak je přijímán ve škole a jaký vztah k učení i vyučujícím žák či student má. Ze strany poradny jsou nutné opakované konzultace a intervence ve škole a kontrolní návštěvy v poradně. Podpora motivace žáka ke školní práci však vyžaduje značnou trpělivost a nemalé úsilí ze strany škol , rodiny i poradny a nebývá vždy ( spíše výjimečně) korunována úspěchem.

2.   Výchovné problémy:

Do této kategorie zahrnujeme jak výchovné problémy z důvodu poruch chování , syndromu ADHD, tak i různé adaptační problémy dětí, neurotické a psychosomatické potíže. Většinou je řešíme systémově , pokud možno s celou rodinou v rámci rodinného poradenství či rodinné psychoterapie. Úzce spolupracujeme s pedopsychiatry, na které se v závažných případech obracíme, samozřejmě po konzultacích a souhlasu rodičů.

Rodičům a dětem s těmito obtížemi nabízíme již 9. rokem skupinovou psychoterapii. Jedná se o skupinovou práci s dětmi a podpůrnou skupinu rodičů. Je popsáno v oddíle „další činnost poradny“.

Jak bylo zmíněno již v úvodu, obrací se na nás v poslední době častěji i OSPOD se žádostmi o řešení postrozvodové situace u dětí. V některém případě, i přes opakovanou snahu pomoci nemůžeme, protože se jedná o závažné problémy mezi rodiči.( a často i poruchu osobnosti u jednoho z nich). Narůstá také počet případů dětí s poruchou autistického spektra . Tyto případy vždy řešíme týmově , většinou s pedopsychiatry či psychology touto problematikou se zabývající.

Přibývá také rodičů, kteří přicházejí se svými dětmi, které mají různé ( většinou psychosomatické obtíže) a tito rodiče bývají často výchovně nejistí a nerozhodní. Žádají konkrétní rady, které jim nemůžeme dát ( i kdyby existovaly). I těmto případům však poskytujeme podporu.

3.   Profesní orientace:

Po skupinových vyšetřeních a individuálních konzultacích , kdy se s rodiči i dětmi rozebírají výsledky vyšetření k volbě povolání, rodiče někdy žádají o zprávu z tohoto vyšetření, zejména tehdy , když  jejich děti dopadají v testech lépe, než je jejich dosažený prospěch. Dětem i rodičům také předáváme tipy na možné školy či učiliště a návod , jak se efektivně učit. Zprávu z vyšetření chtějí potom doložit k přihlášce na střední školu. V tomto směru jsou rodiče aktivní i z důvodu potvrzení SPU ( pokud ještě u jejich dětí přetrvává).

Specifická je profesní orientace u středoškoláků. Zde děláme se studenty, kromě testů schopností i  podrobnější osobnostní test, při jehož individuální konzultaci se často student svěří např. i  se závažnými osobními problémy, které jsou posléze řešeny terapeuticky.

4.   Předškolní problematika:

U předškolních dětí převažuje vyšetřování školní zralosti, často se provádí ve školkách depistáž. Řešíme též problémy ve speciálních odděleních mateřských škol , adaptační problémy dětí při vstupu do mateřské školky a ev. výchovné problémy ( např. u začínajících ADHD).

V mateřských školách se zvyšuje podíl dětí s poruchami řeči a děti s poruchou autistického spektra. I běžné školky tyto děti integrují a pracují s nimi, většinou i za přítomnosti asistentky. Za všechny lze jmenovat běžnou školku MtŠ Libocká, která ve svých odděleních pečuje o děti opravdu s nejrůznějšími poruchami.

Problémy předškolních  dětí odhalené při depistáži nebo při vyšetření školní zralosti pak řešíme pravidelnou nápravnou péčí po dobu jednoho školního roku, kterou u nás provádí se skupinami těchto dětí speciální pedagožka poradny. Jedná se zejména o rozvoj grafomotoriky a sluchového a zrakového vnímání. Nepřímo se u dítěte podporuje i sebedůvěra nezbytná pro zdárné zvládnutí 1.třídy.V malých skupinkách  (2-3 děti) se předškoláci mají možnost učit i správnému sociálnímu chování.

5. Vystavování posudků k maturitám

Někteří naši pracovníci byli v IPPP ( nyní NUV ) vyškoleni k tomu , aby v rámci státních maturit mohli budoucím maturantům vystavit posudek k uzpůsobení podmínek u státní maturity. Samotný posudek stále vyvolává  mezi psychology  určité rozpaky a otázky. Po předchozí kritice byl posudek upraven  a má nyní pouze 2-3 strany. Student musí samozřejmě splňovat podmínky, aby mu byl posudek vystaven.

 • pomoc pedagogickým pracovníkům

Jedná se zejména o:

Pravidelné konzultace ve škole – při návštěvě školy jsou s jednotlivými učiteli probíráni klienti a jejich obtíže, ev. předávány zprávy z vyšetření ( samozřejmě, pokud rodiče s tímto způsobem pomoci souhlasí)

Besedy , přednášky pro učitele o problematice SPU

Pravidelné odborné semináře pro výchovné poradce – 1x měsíčně.Výchovní poradci škol v Praze 6 je poměrně stabilní skupina, která je řádně proškolena a je velmi obtížné je něčím novým zaujmout.Vydali jsme se proto cestou školení od pracovníků poradny. Psychologové poradny přednášeli výchovným poradcům „svá témata“, tedy ta , která jsou jim blízká a ve vlastní praxi je často řeší. V této aktivitě  nadále pokračujeme, což je ze strany výchovných poradců dobře ceněno. Výchovní poradci si odhlasovali 3 setkání do roka.

Školení metodiků prevence – Školní metodička prevence se podílí na vzdělávání metodiků prevence ze škol, jezdí s nimi na výjezdy , účastní se pravidelně jejich setkávání ( z nichž 1 setkání za 2 měsíce je vždy na půdě PPP). Připravuje také granty pro PPP, je zapojena do skupinové práce poradny ( dětské skupina, středoškolská skupina). Spolupracuje s koordinátorkou Úřadu městské části Prahy 6, s magistrátním odborem PP a Centrem prevence.

Konzultace se speciální pedagožkou poradny. Speciální pedagožky PPP (jeden a půl úvazku) se věnují nejen nápravám poruch učení. Jedna z nich se dlouhodobě zabývá předškolní přípravou dětí v kurzu , který je velmi oblíben a hlavně je pro děti a jejich rodiče velmi potřebný. Druhá z nich vede speciální pedagogy ze škol ( pravidelné schůzky), dělá nápravy poruch učení a vede artefiletický kroužek pro děti.

 • péče o nadané děti a žáky

Dostanou-li se tito žáci do naší péče, konzultujeme jejich případ s příslušnými institucemi, či jednotlivci-psychology , kteří se touto problematikou zabývají ( dr. Vondráková- ECHA, NUV-Dr.Durmeková)

Na našem obvodě máme (kromě několika tříd při jiných ZŠ) i ZŠ Pod Marjánkou , kde jsou jazykové třídy od 3.třídy. Na gymnáziu  J.Keplera) studují nadané děti od 6.třídy v osmiletém gymnáziu nebo ve 4 letém.

S gymnáziem MENSA ( navštěvují děti s IQ nad 130) spolupracujeme při výukových ( v případě SPU) i výchovných případech.

Další školou, která pečuje o nadané žáky je soukromá základní škola Cesta k úspěchu, se kterou také spolupracujeme.

 • zapojení poradny do rozvojových programů, další akce poradny, projekty

Služby školních psychologů o.s. Klika.

PPP založila v roce 1998 občanské sdružení Klika. Toto sdružení od roku 1999 začalo působit na 4 základních školách. Zde školní psychologové začali poskytovat nadstandardní péči žákům , učitelům i rodičům v rámci projektu, který byl ( a je) hrazen částečně z rozpočtu MČ Prahy 6, přičemž menší část si hradí školy samy. V současnosti je to už 17 škol ( z toho 15 základních , 1 základní škola pro děti s SPU a 1 základní a praktická škola). Školní psychologové jsou na škole 1x týdně 4 hodiny( resp.2 hodiny). Službu může navštívit žák či student sám , na svůj popud bez doprovodu rodičů či učitelů, což byl i původní záměr našeho občanského sdružení. Při setkání ředitelů základních škol Prahy 6, které probíhá pravidelně při výjezdních zasedáních, se udělala analýza grantových programů , které MČ Prahy 6 financuje. Ze strany ředitelů byla aktivita školních psychologů o.s. Klika hodnocena na prvním místě. ( Praha 6 má poměrně rozsáhlé grantové řízení, velmi aktivní jsou školní metodici prevence, z nichž jeden tuto analýzu provedl).

Školní psychologové mají každý týden ( či 1x za 14 dní)více prostoru pro samotnou práci se žáky, mohou s nimi pracovat kontinuálně, nezanedbatelná je v tomto procesu důvěra mezi žákem a psychologem.

Grantová řízení:

PPP Prahy 6 se účastní grantových řízení MHMP, MČ Prahy 6.

V roce 2013 pokračovala práce se skupinami dětí a rodičů, která byla ukončena v květnu 2013. V roce 2014 ( resp. na školní rok 2013-14) poradna žádný grant neobdržela. Skupinová práce s dětmi se tedy nerealizovala, ale i z provozních důvodů ( odřekl nám externí pracovník).  Až na jaře 2014  jsme od MHMP obdrželi grant na práci se skupinami žáků 1.a 2.stupně, který se bude realizovat ve školním roce 2014-2015.

Další činnost poradny

Spolupráce s dalšími organizacemi:

 • Dětská psychiatrická ambulance – velmi úzká spolupráce s MUDr. Mackem z Polikliniky Na Dlouhém lánu. Konzultace o společných případech, dr. Macek po stránce medicínské, PPP- psychologické hledisko ( psychologické vyšetření, ev.terapeutické vedení).
 • Spolupráce se soukromými psychology (např. psycholožkou Soukromé Školy hrou dr. Loumovou), s Dr. Vanclovou z Polikliniky Na Dlouhém lánu, apod.
 • Fakulta všeobecného lékařství –¨Psychiatrická klinika Na Karlově –doc. Paclt. Námi vybrané základní školy jsou zapojeny do  rozsáhlého výzkumu poruch chování. Jsme zapojeni do výzkumného projektu o hyperaktivních dětech. Ředitelka PPP s doc. Pachtem referuje o spolupráci i o práci PPP ( skupiny) na zasedání pedopsychiatrů.
 • Úzká spolupráce s o.s. PrevCentrum. Společné semináře pro učitele –metodiky prevence. Účast na seminářích a školeních,které PrevCentrum organizuje.
 • Spolupráce se Střediskem pro mládež Apolinář.Vedoucí tohoto střediska  J.Kokrda s námi dlouhodobě spolupracuje a konzultujeme s ním případy zneužívání drog.
 • Spolupráce s MÚ Prahy 6 – ředitelka PPP je členkou protidrogové komise na úřadě. Úzce spolupracuje také s protidrogovou koordinátorkou Prahy 6.
 • Úzká spolupráce s OSPOD – 1 pracovník PPP je členem komise OSPOD , která se pravidelně schází 1x měsíčně. OSPOD nás často žádá o vyšetření komplikovaných případů, týkajících se dětí v době rozvodu či po něm, býváme také při ev. asistovaném styku dítěte s rodičem , který ho nemá v trvalé péči.
 • Spolupráce s médii – dr.Křepelová spolupracuje pravidelně s Českou televizí a Českým rozhlasem. Dr.Vlachynská přispívá do časopisů Vlasta a Květy, odborné články píše v časopisech i Mgr.Kšajt.
 • Spolupráce s klinickou psycholožkou – dr. Nesrstovou Tato velmi zkušená klinická psycholožka ( která svého času měla také kratší úvazek v PPP Prahy 6) nám občas předává případy ze své praxe , které se kromě psychosomatických problémů týkají i scholarity a můžeme jejím pacientům nějak pomoci.
 • Vzdělávání pracovníků PPP – pracovníci PPP se pravidelně zúčastňují vzdělávacích seminářů ( pod záštitou NUV, či jiných institucí, v poslední době se účastnily 2 pracovnice školení v metodě Feuersteina, která se používá při nápravě poruch učení). Jsou také sami těmi, kteří školí ( např. Dr. Křepelová v Centru rodinné terapie).

Spolupráce se školami:

Stručný komentář k jednotlivým aktivitám

 • přednášky pro rodiče v mateřských školách. Většinou jde o přednášky k problematice školní zralosti, připravenosti na školu ,ev. k výchovným problémům typickým pro jednotlivá  vývojová období  ( 3až 6 let)
 • intenzivní spolupráce se speciálními odd. MtŠ Duha , 1x měsíčně poradna pro rodiče.Zde dochází psycholožka pravidelně do školky a konzultuje s učitelkami,ev. rodiči děti se specifickými vývojovými potřebami
 • screening v mateřských školách. Představuje zadávání dotazníků týkající se školní zralosti.
 • sexuální výchova pro 6. třídy. Psycholožka, která tuto problematiku studovala a dělala  i další projekty ( Miminko nanečisto) participuje velkou měrou  na tomto předmětu, který je vyučován v rámci rodinné výchovy.
 • účast na výchovných komisích. Přizvání psychologa na výchovnou komisi k projednávání závažných případů, které psycholog většinou zná, neboť bývá požádán o odborné vyšetření. Participace na výchovných komisích mívá často ráz tzv.vyjednávání,což je termín, objevující se v různých managerských  školeních a jehož výsledkem by měla být spokojenost na straně obou účastníků.
 • účast na pedagogických radách. Zde jde spíše o  vyjádření podpory. Psycholog respektuje hodnocení učitele a důvěřuje mu i v tom , že učitel ev. využil hodnocení dle metodického pokynu, co se týče specifických poruch.
 • sociometrie a řešení problematických vztahů na 2.stupni ZŠ. Poměrně častá a oblíbená metoda. Je nutné ji posléze doplnit o interpretaci a důkladně prohovořit s vyučujícím , který si ji objednal.S výsledky nutno zacházet delikátně. Žáci chtějí vědět a zároveň se obávají, že se dozví výsledky –jak dopadli v oblíbenosti a vlivu u svých spolužáků. V našem případě žákům výsledky nesdělujeme, necháme je , aby sami odhadli, jak si „stojí“.Většinou se pak se třídou dělá skupinová práce , kdy se o problémech ve třídě hovoří.
 • každý měsíc účast na zasedání protidrogové komise při OÚ P6, posuzování projektů.Ředitelka PPP je stálým členem protidrogové komise.V její náplni je mj. i posuzování projektů škol a školských zařízení s tematikou prevence rizikového chování.
 • tradiční práce s žáky  9. tříd  na ZŠ Červený vrch  a ZŠ Emy Destinnové „Komunikace s rodiči“ (práci předchází anketa).Dvojice psychologů pracuje s dětmi formou psychoher.
 • projekt Miminko nanečisto s primami 8letého G.Studenti si přinesou panenky a pod vedením vyškolené psycholožky zažívají těhotenství až porod,a to kluci i holky, a následnou péči o novorozence. Velmi úspěšné a pozitivně hodnocené ředitelem gymnázia.Tradiční program.
 • přednášky studentům 1. ročníků  obchodní akademie o technikách správného učení Tradiční program
 • přednášky studentům 1. ročníků gymnázií o zvládání stresu + relaxace .
 • participace na adaptačních kurzech Go na 8letých G. Psycholožka se zúčastňuje celého adaptačního  programu. Má možnost ve ztížených podmínkách pozorovat jak jednotlivce a zasáhnout při ev. problémech, tak skupinu a podporovat jejich kohezi.
 • participace na přijímacím řízení gymnázií
 • Vedení studentů psychologie Pedagogické fakulty a Filozofické fakulty. V poslední době jsou návštěvy studentů Pedagogické fakulty velmi četné , konají u nás povinnou praxi , což je někdy obtížné skloubit s provozem poradny. Studenti mají o naše pracoviště velký zájem my , bohužel z provozních důvodů, nemůžeme všechny zájemce uspokojit.
 • Skupina pro děti s komunikačními problémy – Dětská skupina pro děti 1.stupně. Dětská skupina pro děti 2.stupně.V roce 2013-2014 se skupina z provozních důvodů nekonala.V roce 2014 ( na jaře) však poradna obdržela od MHMP, svého zřizovatele grant, ve skupinách budeme pokračovat v roce 2014-2015
 • Spolupráce s SPC při Fakultní MtŠ Arabská

 • Skupina pro středoškolské studenty

V loňském školním roce probíhala skupina pro středoškoláky. Studenti zde řeší své osobní problémy. Tradičně je skupina zpočátku otevřená, postupně se uzavře , aby bylo zajištěno bezpečné prostředí pro studenty. Ač nebyla příliš početná, určitě splnila svůj účel, o čemž bylo referováno na pravidelných schůzkách s terapeuty.

 • Skupina pro učitele. Probíhala 1x za 3 týdny, pracovala na bázi arteterapie. Učitelé si ji oblíbili a měla by pokračovat i v příštím školním roce.
 • Artefiletické dílny pro žáky 1.stupně. Speciální pedagožka poradny si vytipovává zájemce z řad klientů, co k ní chodí na nápravu poruch učení. Jedná se o oblíbený půlroční kurz.

 • Týmová poradna

Tradiční výjezdní porada outdoorového typu pro všechny pracovníky poradny. Řešíme problémy provozní a problémy s klienty ( intervizí a supervizí skupiny). Ředitelka poradny tam koná pohovory s jejími pracovníky.

Týmová poradna se koná vždy v prvních zářijových dnech nového školního roku.