Naše služby

Pedagogicko-psychologické poradenství

Individuální komplexní psychologické vyšetření

 • výchovné a výukové obtíže včetně specifických poruch učení
 • neurotické projevy a úzkostné poruchy apod.
 • vyšetření školní zralosti
 • vyšetření pravo či levorukosti
 • adaptační potíže v mateřské škole

Speciálně-pedagogické poradenství

Psychologické vyšetření, v případě zjištěných poruch učení,  velmi často doplňuje i vyšetření speciálně-pedagogické. Speciální pedagožka si po svém vyšetření zve klienta s rodičem na reedukaci obtíží a zadává jim práci na domácí procvičování.

  Skupinová práce s předškolními dětmi

  Kurz grafomotoriky, nácvik zrakového a sluchového vnímání a sociálních dovedností. Jedná se o kurz pro předškoláky. V roce 2019 bude kurz probíhat od února. Přihlásit se můžete na tel,čísle 220612131. Rodiče obdrží materiály pro procvičování a opakování doma.

  Pravidelné konzultace s učiteli na školách

  Poradenství u rizikového chování dětí a mládeže

  Tvorba projektů

  Účast v preventivních aktivitách Městské části Prahy 6

  Sociometrie a řešení problematických vztahů mezi žáky

  Poradenství pro volbu povolání

  • komplexní skupinové vyšetření se zaměřením na zjištění intelektových, osobnostních a zájmových předpokladů žáka
  • vyhodnocení a individuální konzultace s žákem a jeho rodiči

  Poradenství pro učitele

  • pravidelné odborné semináře nebo exkurse pro výchovné poradce
  • semináře pro učitele – metodiky prevence
  • přednášky pro učitele o specifických poruchách učení (SPU)
  • schůzky učitelů se speciálním pedagogem o vedení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • účast na výchovných komisích
  • účast na pedagogických radách

  Poradenství pro žáky, studenty, rodiče a školy

  • přednášky pro rodiče v základních školách
  • účast na přijímacím řízení gymnázií
  • projekt „Miminko nanečisto“ (dlouhodobý program na Gymnáziu Nad alejí pro primy)
  • účast v adaptačních kurzech Šance na 4 letém i 8 letém gymnáziu  Nad Alejí

  Poradenství v mateřských školách

  • Přednášky pro rodiče (zejména v souvislosti s přípravou na školu)
  • Intenzivní spolupráce se speciálními odděleními MtŠ Libocká, Mtš Duha, Fakultní MtŠ Arabská a SPC Arabská
  • Screeningová šetření – dle požadavků mateř. škol – většinou krátké kresebné testy v souvislosti s posouzením školní zralosti