Naše služby

Pedagogicko-psychologické poradenství

Individuální komplexní psychologické vyšetření

 • výchovné a výukové obtíže včetně specifických poruch učení
 • neurotické projevy a úzkostné poruchy apod.
 • vyšetření školní zralosti
 • vyšetření pravo či levorukosti
 • adaptační potíže v mateřské škole

Speciálně-pedagogické poradenství

 • individuální
 • skupinová

Terapie u zjištěných psychologických problémů

 • individuální
 • skupinová
 • rodinná konzultace i rodinná terapie
 • párová – v případě převažujících problémů rodičů, které se odrážejí na dětech
 • arteterapie

Skupinová práce s předškolními dětmi

Kurz grafomotoriky, nácvik zrakového a sluchového vnímání a sociálních dovedností. Jedná se o 8 měsíční kurz (1x za měsíc 1 hodina pro dítě a půl hodiny pro rodiče) pro předškoláky. Skupiny dětí jsou po 2 max. po 3 dětech. Rodiče obdrží materiály pro procvičování a opakování doma. Kurz je zpoplatněn částkou 800 Kč (možno platit i pololetně; u soc. znevýhodněných rodin platba dle dohody). Kurz probíhá od října do května následujícího roku.

Pravidelné konzultace s učiteli na školách

Poradenství u rizikového chování dětí a mládeže

Tvorba projektů

Účast v preventivních aktivitách Městské části Prahy 6

Skupinová práce s předškolními dětmi

 • program předškolní přípravy

Sociometrie a řešení problematických vztahů mezi žáky

Poradenství pro volbu povolání

 • komplexní skupinové vyšetření se zaměřením na zjištění intelektových, osobnostních a zájmových předpokladů žáka
 • vyhodnocení a individuální konzultace s žákem a jeho rodiči

Poradenství pro učitele

 • pravidelné odborné semináře nebo exkurse pro výchovné poradce
 • semináře pro učitele – metodiky prevence
 • arteterapie pro učitele
 • přednášky pro učitele o specifických poruchách učení (SPU)
 • schůzky učitelů se speciálním pedagogem o vedení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • účast na výchovných komisích
 • účast na pedagogických radách

Poradenství pro žáky, studenty, rodiče a školy

 • přednášky pro rodiče v základních školách
 • sexuální výchova pro 6. třídy
 • účast na přijímacím řízení gymnázií
 • projekt „Miminko nanečisto“ (dlouhodobý program na Gymnáziu Nad alejí pro primy)
 • účast v adaptačních kurzech GO na 8letých gymnáziích
 • přednášky studentům 1. ročníků obchodní akademie k technikám správného učení
 • přednášky studentům 1. ročníků gymnázii o zvládání stresu
 • arteterapie pro studenty

Poradenství v mateřských školách

 • Přednášky pro rodiče (zejména v souvislosti s přípravou na školu)
 • Intenzivní spolupráce se speciálními odděleními MtŠ Libocká, Mtš Duha, Fakultní MtŠ Arabská a SPC Arabská
 • Screeningová šetření – dle požadavků mateř. škol – většinou krátké kresebné testy v souvislosti s posouzením školní zralosti